MINA Store

MINA Store geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van MINA Store. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/01/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 

Over de gegevensverwerking 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u voor onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

E-mail en mailinglijsten

Google Workspace 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Google Workspace. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Google Workspace heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres- en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Trustpilot 

Wij verzamelen reviews via het platform van Trustpilot. Als u een review achterlaat via Trustpilot dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. Trustpilot deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Trustpilot publiceert uw naam eveneens op de eigen website. 

In sommige gevallen kan Trustpilot contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Trustpilot. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Trustpilot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Trustpilot derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Sendcloud voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres- en woonplaatsgegevens met Sendcloud delen. Sendcloud gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Sendcloud] onderaannemers inschakelt, stelt Sendcloud uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden 

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van WooCommerce. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. WooCommerce is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. WooCommerce gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking 

Algemeen doel van de verwerking 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan MINA Store op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 

Uw rechten 

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Rectificatierecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van MINA Store. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies 

Google Analytics 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Ads) en overige Google-diensten en producten. 

Cookies van derde partijen 

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruikmaken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de recentste versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan wordt het op deze pagina geüpdatet.

Contactgegevens 

Uitstekend5.0 Gebaseerd op 25 recensies van beoordeel ons opBC P.BC P. ★★★★★ Beste kwaliteit👌😍JonilaJonila ★★★★★ Busra B.Busra B. ★★★★★ Dugun icin birlikte calistigimiz mükemmel fotoğrafçılar!! Cift olarak calistiklari icin her pozu size ornek gosterebiliyolar ve cok samimiler 🙏GenesisGenesis ★★★★★ Gorgeous store with adorable staffs! Although we didn't buy a dress, we were welcomed and assisted in the best way!Ang. O.Ang. O. ★★★★★ nice place and nice peopleZeynep A.Zeynep A. ★★★★★ M. Mustafa E.M. Mustafa E. ★★★★★ sureyyasureyya ★★★★★ Elif A.Elif A. ★★★★★ Mina abla ve Ferdi abi, insan bazen karar alirken cok zorlaniyor. Ama iyiki sizi secmisiz. En dogru karari almisiz. Fotoraf cekimlerimiz cok ama cok guzel gecti. Ve sonuc ise tabiki harika.. defalarca videolari izledik fotograflara baktik. Ellerine emeyinize saglik. Cok guzel bir cift cok guzel bir ekipsiniz. Guzel karelerin arkasindaki gizli kahramanlarsiniz. Sevgi ile Elif ve Ibrahim.Sefa O.Sefa O. ★★★★★ Geweldig !! Zeeeeerrr contentHoucineHoucine ★★★★★ Voor een schoolproject had ik een aantal zeer precieze droneshots nodig. Dankzij de expertise van de fotograaf zijn de beelden zelfs beter uitgekomen dan ik oorspronkelijk in gedachten had. Mijn grootste verwondering kwam van het feit dat de fotograaf met mij meedacht over wat het ideale eindresultaat zou zijn. Dit bespaarde me een hoop werk. Ik ben blij dat de fotograaf het initiatief nam om zijn inzicht met mij te delen.Bedankt Mina StudiosYousef M.Yousef M. ★★★★★ De Beste Team van België tot nu die proffesionele werk uitvoert en kwaliteit!!Altijd Tevreden klanten dank zij julie💪Veysel B.Veysel B. ★★★★★ De perfectie van de proffesionele shootTijdens de shoots voelde en zag ik de kundig- en vriendelijkheid van de fotograafEen heel profesionele team, door hun vlotte samenwerking wordt het geheel compleet, de perfectie ontstaat met hun passie voor fotografie en is te zien aan het eindresultaatSommige momenten wil je herbeleven, koesteren en die speciale momenten worden met hart vastgelegd via hun lensTot op heden wist ik niet dat een perfecte shoot ervoor zorgde dat de persoon nog mooier zou zijn tot ik de foto's ontvangde van mijn zoonRamziRamzi ★★★★★ Top service door een top team! Voor een zakelijk project zijn we zeer professioneel ontvangen geweest. Naast de uitstekende uitvoering van onze wensen zijn we ook extreem goed begeleid geweest. Zo hebben we zelfs enkele inzichtelijke tips gekregen die ons project zeker ten goede zal komen!Emre S.Emre S. ★★★★★ saniye K.saniye K. ★★★★★ Lahcen B.Lahcen B. ★★★★★ Ik was al een heuse tijd op zoek naar een fotograaf voor een photoshoot toen ik Mina Studios tegenkwam op Google. Na een bezoek aan hun website besloot ik contact op te nemen met hen. Een kort telefoongesprekje was genoeg om een afspraak te boeken. Ze waren erg vriendelijk en gaven me ook nog heel goede tips om me voor te bereiden op de photoshoot. Die tips heb ik natuurlijk ook goed gevolgd!De photoshoot verliep vlotjes en nog geen 2 dagen later kreeg ik mijn foto's. Ik ben erg tevreden over de kwaliteit van de foto's en de service was top!Dank jullie wel voor de superleuke ervaring!Sukran C.Sukran C. ★★★★★ Heel erg tevreden over de service!! Prachtige foto's als resultaat! Niet te vergeten, de erg bekwame en vriendelijke fotografen!! Wens jullie het beste toe!Ahmet Y.Ahmet Y. ★★★★★ Erg tevreden met het resultaat van de zakelijke fotoshoot. Zij wisten precies de juiste foto's te maken die passen bij onze huisstijl. Ze zijn geïnteresseerd, denken goed mee!KuşKuş ★★★★★ Zeer tevreden van mijn fotoshoot/albumMina Rahime E.Mina Rahime E. ★★★★★ Asim U.Asim U. ★★★★★ Met jullie prachtige ideeën en adviezen hebben wij uiteindelijk een fantastisch bedrijfsfilmAyse T.Ayse T. ★★★★★ Ik ben jullie enorm dankbaar voor de onvergetelijke momenten. Alles was perfect, zelfs beter dan dat ik me had voorgesteld 😊😊. Zeker een aanrader voor iedereen.Ümmü Gülsüm Ö.Ümmü Gülsüm Ö. ★★★★★ Hun service is fantastisch, ze staan altijd klaar voor vragen of suggesties, u krijgt ook snel uw foto's bezorgd.Ik kan het daarom alleen maar aanbevelen!Bedankt Ferdi en MinaFeraye Ö.Feraye Ö. ★★★★★ Ze hebben een geweldige service, zowel vòòr de fotoshoot als erna. Ze zijn erg klantvriendelijk en hebben mij doorheen erg goed begeleid!! Ze hebben me heel goed geholpen en hebben een prachtig resultaat voortgebracht! De kwaliteit van de video's en de foto's is geweldig hoog, desalniettemin de blije gezichten die me warm hebben ontvangen!! Geweldig goed bezig, doe zo voort!!!js_loader